fbpx

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy na diaľku na webe www.martinagajdosova.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/201 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Správca stránky  www.martinagajdosova.sk

Mgr. Martina Gajdošová, szčo,

Fábryho 561/24B, 951 01 Štitáre.

IČO:53750110,

DIČ

Predávajúci

Mgr. Martina Gajdošová, szčo,

Fábryho 561/24B, 951 01 Štitáre.

IČO:53750110

DIČ

mobil: +421 905 208 676

e-mail: martinagajdosovakouc@gmail.com

zapísaný v ŽR 430-60373, vydal OÚ Nitra

Bankové spojenie

FIO BANKA, a.s. Kollárovo nam. 15, Bratislava 811 06, Slovakia

IBAN: SK16 8330 0000 0026 01505855

Kupujúci je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamstnania alebo povolenia. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgán dozoru pre ochranu spotrebiteľa je:

1. Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.Box 5

820 07 Bratislava

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava

Ružinovská 8

820 09 Bratislava

Objednávka a uzavretie zmluvy

Podľa obchodného zákonníka sa za návrh na uzavretie zmluvy považuje odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo zasielať dokumenty súvisiace so zmluvou elektronicky ( faktúra).

Ceny služieb

všetky ceny služieb na webe sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platcom DPH.

Platba za služby

Platba za objednané služby je možná bankovým prevodom, online bankovým prevodom.

Súčasťou objednávky na webe je povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu cenu za objednané služby.

Dodanie služby

Služba je dodaná v termíne, ktorú si kupujúci rezervoval a zakúpil prostredníctvom webovej stránky www.martinagajdosova.sk.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok sa riadi Občianskym zákonníkom, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 108/2000 U. u. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Reklamáciu v súlade s vyššie spomenutým zákonom je možné riešiť na martinagajdosovakouc@gmail.com alebo zaslaním podnetu na lokálnu SOI.

Predávajúci neuznáva reklamácie služby spočívajúce v oneskorených nárokoch, ktoré neboli uplatnené bezprostredne pred, alebo počas priebehu služby.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy minimálne 5 dní pred dátumom konania služby a to elektronicky na martinagajdosovakouc@gmail.com bez uvedenia dôvodu. Potrebné je priložiť kópiu faktúry s dátum nákupu a s číslom bankového účtu, na ktorý žiada vrátiť kúpnu cenu služby. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene služby. Čiastka bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2021. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Zmenené podmienky nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na web stránke Predávajúceho.