fbpx

Podmienky spracovania osobných údajov prostredníctvom web stránky www.martinagajdosova.sk.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením GDPR – nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie.

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené.

Správca

Mgr. Martina Gajdošová, szčo, IČO 530750110, Fábryho 561/24B, 951 01 Štitáre, podnikateľský subjekt je zapísaný v ŽR 430-60373, vydal OÚ Nitra ( ďalej len „prevádzkovateľ“), spracúva vami poskytnuté údaje v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.84/2017 Z. z. v aktuálnom aplatnom znení(ďalej len“zákon“). Prevádzkujeme webovú stránku www.martinagajdosova.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho. Prípadne vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám s ich spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť obrátiť v priebehu spracovania, môžete nás kontaktovať na martinagajdosovakouc@gmail.com, mobil +421 905 208 676 alebo priamo cez webovú stránku.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, to znamená, že:

Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu. Splníme si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov. Umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení si vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Vaše osobné údaje spracúvame iba na konkrétne určené účely, ktoré sú uvedené nižšie, pričom dbáme, aby pre každé spracovanie existoval vhodný právny základ, a teda aby spracovanie Vašich osobných údajov bolo zákonné.

Pre poskytovanie informácií, služieb a plnenie zmluvy potrebujeme vaše osobné údaje v rozsahu e-mail a meno.

Pre vedenie účtovníctva nevyhnutne potrebujeme vaše fakturačne údaje, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Pre marketingové účely – zasielanie informačných mailov. Vaše osobné údaje e-mail a meno môžeme využívať na priamy marketing – zasielanie obchdoných oznámení. Ak ste našimi zákazníkmi, robíme tak za predpokladu, že vás naše informácie zaujímajú.

Ak našimi zákazníkmi nie ste, informačné maily zasielame len na základe vášho súhlasu so spracovaním a ochranou osobných údajov. V oboch prípadoch je možné tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu nachádzajúceho sa v každom emaile.

Fotografická dokumentácia – Vaše osobné údaje si ponechávame počas doby premlčacích období, pokiaľ zákon nestanoví ďalšiu dobu k ich uchovaniu.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránke prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak ide o osoby, ktoré nám poskytujú služby v oblasti marketingu a reklamy, osoby poskytujúce cloudové služby, osoby poskytujúce IT služby. V prípade, ak sa osobné údaje v zmysle účelu ich spracúvania zverejňujú, tak príjemcami sú všetky osoby, ktoré  navštívili našu webovú stránku a sociálne siete Prevádzkovateľa. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií

Prevádzkovateľ neprenáša Vaše osobné údaje mimo Európskej únie do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, s výnimkou prenosu osobných údajov americkej spoločnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, ktorej technológie zabezpečujú služby newslettru Prevádzkovateľa. Za týmto účelom je potrebné osobné údaje tejto spoločnosti poskytnúť, pričom dáta vrátane osobných údajov sú ukladané v dátovom centre v Spojených štátoch amerických. V zmysle GDPR prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskej únie sa môže uskutočniť, okrem iného, ak Európska komisia rozhodla, že táto tretia krajina zaručuje primeranú úroveň ochrany. Podľa tohto rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti (Adequacy decision) Spojené štáty americké sú krajinou poskytujúcou primeranú úroveň ochrany, a to v rozsahu tzv. Rámca ochrany súkromia (the Privacy Shield framework), ktorý bol prijatý 12.júla 2016. Spoločnosť The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp potvrdzuje, že pri prenose osobných údajov z Európskej únie do tretích krajín spĺňa a dodržiava podmienky právnych rámcov, ktoré zaisťujú úroveň ochrany ekvivalentnú s právnymi predpismi Európskej únie, vrátane Rámca ochrany súkromia (the Privacy Shield framework), čo potvrdzuje aj skutočnosť, že The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp je v zozname spoločností dodržujúcich tzv. Rámec ochrany súkromia (the Privacy Shield framework) a uvedených na stránke Ministerstva obchodu USA:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu, po ktorú je to nevyhnutné pre účely, pre ktoré sa spracúvajú. Napr. pre účely prihlásenia sa na odber newslettra po dobu troch (3) rokov, prípadne po dobu, po ktorú to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, pričom doba 3 rokov začne plynúť prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom boli osobné údaje získané; v prípade cookies uchovávame údaje iba po dobu, po ktorú máte uchovávanie cookies nastavené vo svojom webovom prehliadači. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
  • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
  • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

  • ste napadli správnosť osobných údajov;
  • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo namietať kedykoľvek (!).

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi), avšak iba za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak ste takýto poskytli, a to zaslaním odvolania súhlasu na kontaktné údaje uvedené v bode 1. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk).

Google-Analytics a Google Adwords

Okrem vyššie uvedeného využívame Google Analytics a Google Adwords, webové analýzy spoločnosti Google Ireland Limited („Google“), spoločnosť založená a prevádzkovaná podľa právnych predpisov Írska (registračné číslo 368047), so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Google Analytics a Google Adwords používa cookies, t.j. dátové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači, aby sa pomocou nich mohlo analyzovať používanie našej webovej stránky.

Informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky získané cez cookies sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google prenáša plná IP-adresa. Na našu požiadavku Google tieto informácie použije na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky a na zostavenie správ pre nás o aktivitách na portáli, ako aj na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním webovej stránky. Viac informácie o tom, ako spoločnosť Google spracúva Vaše osobné údaje je dostupných na webovej stránke: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk.

Pre užívanie týchto cookies sa vyžaduje Váš súhlas.

Facebook a Instagram

Naša webová stránka má integrované doplnky sociálnej siete Facebook a Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland), ktoré spoznáte podľa loga Facebooku alebo Instagramu umiestnených na webovej stránke. Prehľad všetkých doplnkov pre Facebook nájdete na nasledovnej stránke Facebooku: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Počas Vašej návštevy na našej webovej stránke vytvára tento doplnok priame spojenie Vášho prehliadača so serverom Facebooku, cez ktoré Facebook dostane informáciu, že niekto z Vašej IP-adresy pristupuje na našu webovú stránku. Ak ste popritom prihlásení na svojom konte na Facebooku alebo Instagrame a kliknete na logo Facebook alebo Instagram na webovej stránke, umožníte tak prepojenie so svojím profilom na Facebooku. Facebook tak môže Vašu návštevu webovej stránky priradiť Vášmu používateľskému kontu. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov:

https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation.

Pre užívanie týchto cookies sa vyžaduje Váš súhlas. Ak si neželáte, aby Facebook priraďoval návštevu našich webových stránok k Vášmu používateľskému kontu na Facebooku, odhláste sa prosím z Vášho používateľského účtu na Facebooku.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení zmluvných záväzkov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.